SCORPIONS’ BIG HEART

Pragniemy poinformować Państwa ,że ze względu na ataki hakerskie naszej strony  z którymi borykaliśmy się cały czas, zdecydowaliśmy się  o przesunięciu loterii wstępnie zaplanowanych na pierwszy kwartał 2024 rok

Podyktowane było to bezpieczeństwem nas wszystkich.

Obecnie jesteśmy na etapie audytu naszej nowo powstałej strony internetowej naszego stowarzyszenia.

Po przejściu pełnych testów bezpieczeństwa obsługi naszej strony internetowej powrócimy do przeprowadzenia dla Państwa loterii . 

O nowych terminach poinformujemy Państwa niezwłocznie.

REGULAMIN LOTERII FANTOWEJ DOMU MUZYKI

§ 1.

 1. Loteria fantowa (zwana dalej „loterią”) będzie prowadzona pod nazwą „Loteria fantowa Domu Muzyki”.
 2. Podmiotem organizującym loterię (zwanym dalej „organizatorem” lub „Stowarzyszeniem”) jest Stowarzyszenie „Dom Muzyki” z siedzibą w Warszawie (00-286), przy ul. Brzozowej 14 lok. 1A, NIP: 822-189-41-93, REGON: 711643779, KRS: 0000207749.
 3. Organizator dokonał zgłoszenia loterii Naczelnikowi Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie.
 4. Loteria jest prowadzona na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 227).
 5. Loteria organizowana jest na terenie całego kraju.
 6. Loteria będzie trwała od 31 stycznia 2024 r. do 20 lipca 2024 r.

§ 2.

 1. Dochód z loterii zostanie w całości przeznaczony na wsparcie Stowarzyszenia „Dom Muzyki”, w szczególności na wyposażenie domu pracy twórczej wybudowanego przez Stowarzyszenie.
 2. Do wzięcia udziału w losowaniu uprawnia „cegiełka”.
 3. Organizator przewiduje sprzedaż 10 000 (dziesięć tysięcy) sztuk „cegiełek”. Cena jednej „cegiełki” wynosi 20,00 złotych brutto. Dowodem zakupienia „cegiełki” jest karta plastikowa opatrzona kolejnym numerem.
 4. „Cegiełki” będą sprzedawane w trakcie koncertów, podczas których występować będą artyści wspierający Stowarzyszenie.

§ 3.

 1. Uczestnikiem loterii może być osoba pełnoletnia, jak również osoba poniżej 18 roku życia.
 2. W loterii nie mogą brać udziału: członkowie Stowarzyszenia, osoby współpracujące przy organizacji lub obsłudze loterii oraz członkowie ich najbliższej rodziny (małżonek, dzieci, wnuki, rodzice, rodzeństwo).
 3. Przystąpienie do loterii poprzez nabycie „cegiełki” jest równoznacznie z zapoznaniem się z regulaminem i akceptacją jego postanowień.

§ 4.

 1. Nagrodą główną jest gitara z autografami członków zespołu Scorpions o wartości ok. 40 000,00 (słownie: czterdzieści tysięcy) zł. brutto.
 2. Nagrodami dodatkowymi są:
  1. sprzęt audio (dwie nagrody) o wartości 1000,00 (słownie: tysiąc) złotych brutto każda,
  2. akcesoria motoryzacyjne (dwie nagrody) o wartości 1000,00 (słownie: tysiąc) złotych brutto każda,
  3. kosmetyki o wartości 1000,00 (słownie: tysiąc) złotych brutto,
  4. talon na zakupy o wartości 1000,00 (słownie: tysiąc) złotych brutto.
 3. Fundatorami nagród są firmy wspierające Stowarzyszenie.
 4. Łączna wartość puli nagród wynosi 46 000,00 (słownie: czterdzieści sześć tysięcy) zł. brutto.
 5. Procentowa wartość nagród w stosunku do łącznej ceny przeznaczonych do sprzedaży „cegiełek” wynosi 23%.

§ 5.

 1. Losowanie nagród odbędzie się w następujących terminach:
 1. 31 stycznia 2023 r. – nagroda: sprzęt audio,
 2. 20 lutego 2024 r. – nagroda: akcesoria motoryzacyjne,
 3. 20 marca 2024 r. – nagroda: kosmetyki,
 4. 20 kwietnia 2024 r. – nagroda: talon na zakupy,
 5. 20 maja 2024 r. – nagroda: sprzęt audio,
 6. 20 czerwca 2024 r. – nagroda: akcesoria motoryzacyjne,
 7. 20 lipca 2024 r. – gitara z autografami członków zespołu Scorpions.
 8. Losowania będą odbywać się każdorazowo w siedzibie organizatora i będą transmitowane za pośrednictwem mediów społecznościowych.

§ 6.

 1. W celu zapewnienia prawidłowości przebiegu losowania organizator powołuje Komisję loterii. Komisja składa się z trzech osób. Komisji przewodniczy osoba posiadająca znajomość przepisów ustawy o grach hazardowych w zakresie loterii fantowych. Przewodniczący Komisji sporządza protokół z przebiegu losowania, z podaniem jego wyników. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji.
 2. Numery wszystkich kart plastikowych, które wydano w wyniku zakupu „cegiełek”, zostaną wrzucone do pojemnika i wymieszane.
 3. Spośród wrzuconych numerów „sierotka Marysia” losuje cztery numery.
 4. Pierwszy z wylosowanych numerów umieszcza się na stronie internetowej organizatora wraz telefonem do przedstawiciela organizatora odpowiedzialnego za wydanie nagrody. W ciągu siedmiu dni od dnia losowania właściciel karty plastikowej z wylosowanym numerem może zgłosić się po odbiór nagrody. Podstawą wydania nagrody jest okazanie karty z prawidłowym numerem. Odbiór nagrody odbywa się w siedzibie organizatora.
 5. Jeżeli w terminie określonym w ust. 4. nagroda nie zostanie odebrana, na stronie internetowej zamieszcza się drugi z wylosowanych numerów. Ust. 4 stosuje się odpowiednio.
 6. Po bezskutecznym umieszczeniu wszystkich czterech wylosowanych numerów zwycięzcy loterii tracą prawo do nagrody, a nagroda wraca do fundatora.

§ 7.

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 30 lipca 2024 r. Reklamację może wnieść wyłącznie uczestnik loterii.
 2. Roszczenie zgłasza się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania uczestnika gry hazardowej, daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaju gry oraz treści żądania. W przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej uczestnik gry podaje również adres elektroniczny do komunikacji.
 3. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w sposób określony w ust. 2.
 4. Za datę wniesienia reklamacji uznaje się datę złożenia jej w siedzibie organizatora lub datę stempla pocztowego lub datę wprowadzenia wiadomości do obiegu elektronicznego.
 5. Reklamację rozpatruje Komisja loterii. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 7 dni od dnia wniesienia.
 6. Decyzja Komisji loterii w sprawie reklamacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 7. Decyzję Komisji loterii doręcza się wnoszącemu reklamację w takiej samej formie, w jakiej wniesiono reklamację.
 8. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego wnoszącemu reklamację przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

§ 8.

 1. Roszczenia z tytułu loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy, począwszy od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu losowania.
 2. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia doręczenia odpowiedzi na reklamację.

§ 9.

 1. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie organizatora.
 2. Organizator jest obowiązany poinformować Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno – Skarbowego o każdej zmianie niniejszego regulaminu nie później niż w terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność wygranych przez uczestnika nagród. Odpowiedzialnym z tego tytułu jest podmiot udzielający gwarancji tj. producent, dystrybutor, sprzedawca.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Wpłata przez PayPal na rzecz ukończenia Domu Muzyki:

Donation made with PayPal towards completion of construction of Dom Muzyki (House of Music):

Wpłata na Konto Bankowe / Payment on Bank Account – Stowarzyszenia Domu Muzyki:

52 1020 1026 0000 1502 0293 4776